Ledig stilling - Rektor

Rektorstilling ledig på Sogndal Folkehøgskule.

Sogndal Folkehøgskule er ein frilynt folkehøgskule med internatplass for 80 elevar. Skulen har vore i drift sia 1871. Skulen er organisert som ei sjølveigande stifting.  Skulen har ein sterk plass i folkehøgskulelandskapet med fagkrets innafor friluftsliv, klatring, idrett, foto, helse og livsstil. Folkehøgskulen si oppgåve er å drive med allmenndanning og folkeopplysning.

Med utgangspunkt i skulen sine grunnverdiar, likeverd, demokrati og fellesskap, ønskjer skulen å stimulere til personleg vekst og fagleg utvikling hos elevane.

Vi ønskjer ein synleg og deltakande rektor i ein allsidig og utfordrande jobb. Rektor er øvste pedagogiske leiar og har stor friheit til å påverke profil og innhald innafor skuleslaget sine rammer, i samarbeid med personale og styre.  Rektor skal leggje til rette for gode lærings- og samarbeidsforhold og eit godt miljø for alle på skulen.  Skulen ønskjer ein rektor som med innsikt og klokskap kan utvikle skulen vidare slik at den også i framtida kan vere ein attraktiv folkehøgskule og møteplass for ulike målgrupper.

Sogndal er ein aktiv skule- og utdanningsstad der folkehøgskulen ønskjer å vere er ein tydeleg medspelar.  Rektor har i tillegg personal,drift – og økonomiansvar. Styret for stiftinga er skulen sitt høgste organ og rektor rapporterar til styret. Rektor har noko undervisningsplikt.

Sogndal Folkehøgskule ligg i sentrum av Sogndal med kort veg til det meste, moderne teater- og kinosal, Fosshaugane Campus, dei verdskjende fjordane og toppturane i Jotunheimen.  

Gode samband med fly, båt og buss. Stillinga er ledig frå  01.08.2

Kvalifikasjonar

 • Leiarerfaring
 • Relevant pedagogisk utdanning på høgskule/universitetsnivå
 • Administrativ kompetanse innafor økonomi –og personalleiing
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne.
 • Personlege eigenskapar
 • Evne og motivasjon for å utvikle skulen vidare i tråd med verdigrunnlag og målsetting
 • Gode relasjonsferdigheiter, vere tydeleg som leiar og byggje tillit
 • Glad i å vere i lag med unge menneske, ha godt humør og vere støttande.
 • Skulen kan tilby
 • Ein skule med nye, moderne internat
 • Ein aktiv og spennande arbeidsplass
 • Deltaking i leiarnettverk
 • Medlemsskap i Statens Pensjonkasse
 • øn etter avtale

Aktuelle søkjarar vil bli kalla inn til intervju.
Nærare opplysningar ved rektor Mai-Evy Bakken, på tlf. 57627575.  
øknad med CV sendast til Styret for Sogndal Folkehøgskule, Helgheimsvg. 9, 6856 Sogndal el. på e-post mai-evy@sogndal.fhs.no, innan 15.01.2015